» 
 » 
Живчум му палаванд вав (Jivjum mu palavand vav)Группа Шамс - Живчум му палаванд вав (Jivjum mu palavand vav) - аккорды

Чайковский в рок-аранжировке! Очень необычно, послушай!
Тональность: 
0
Масштаб: 
100%
Прокрутка: 
0
Проще!
Аппликатуры
Нотный режим
Живчум му палаванд вав (Jivjum mu palavand vav)
Группа Шамс
[ Предположительная тональность: Cm ]

Cm
Khiterdzak thivtat vizivt
Gm
Ta nomum injivt khu kivt
Fm
To sarayum khunath nivt
Gm
Jivjum mu palavand vav(2x)
Cm
May dond solum pa ta nost
Gm
Bi vakhathat ta mu vost
Fm
Baloch maghunat mu khost
Gm
Jivjum mu palavand vav(2x)
Cm
Tar khabayat mir cirūv
Gm
Mithinayat khor jinūv
Fm
Mu khiz ya totarvinūv
Gm
Jivjum mu palavand vav(2x)
Cm
Tar khabayum khu bon tokht
Gm
Ichathat tar mu nachokht
Fm
Mum khu sozum mis rinokht
Gm
Jivjum mu palavan vav(2x)
Cm
Jivjum mu palavand vav
Gm
Voge mu palavan vau
Fm
Jivjum mu palavand vav
Gm
Voge mu palavand vav(2x)
Cm
Jivjum nikhte tar dargo
Gm
Az ta kinum tamosho
Fm
Ta jivjakh mur sut balo
Gm
Jivjum mu palavand vav(2)
Cm
Kotakay akle kochor
Gm
Kurth luve thayt ar ta tor
Fm
Az khu jon save bizor
Gm
Jivjum mu palavand vav(2x)
Cm
Jivjum mu palavand vav
Gm
Voge mu palavand vav
Fm
Jivjum mu palavand vav
Gm
Voge mu palavand vav
Cm
Khiterdzenan barobar
Gm
Nayatam mash barobar
Fm
Thodat az mu lapath thar
Gm
Jivjum mu palavand vav
Cm
Ta avenum ghalath khun
Gm
Ka khu yose tarayun
Fm
Maluv kismat day maghun
Gm
Jivjum mu palavand vav (2x)
Cm
Jivjum mu palavand vav
Gm
Voge mu palavand vav
Fm
Jivjum mu palavand vav
Gm
Voge mu palavand vav
Cm
Tud ta razdat vo ta pist
Gm
Odam ta yithdat binist
Fm
Yimith chase azum nist
Gm
Jivjum mu palavand vav
Cm
Sardor khu soz chug tamom
Gm
Nainjuvdum mu ta nom
Fm
Yimith ta luvum chidom
Gm
Jivjum mu palavand vav(2x)
Cm
Jivjum mu palavand vav
Gm
Voge mu palavand vav
Fm
Jivjum mu palavand vav
Gm
Voge mu palavand vav(2x)

Группа Шамс - Живчум му палаванд вав (Jivjum mu palavand vav) - ноты

(включить)
https://primanota.ru/gruppa-shams/zhivchum-mu-palavand-vav-jivjum-mu-palavand-vav.htm